Những kết quả này phần nào cho thấy được sự chuyển biến tích cực của Hà Nội trong công tác CCHC. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trên địa bàn Thủ đô vẫn còn hiện tượng cán bộ công chức, viên chức gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy, theo Chủ tịch UBND thành phố, quan trọng nhất với công tác CCHC hiện nay là phải chấn chỉnh tác phong cán bộ, công chức giải quyết TTHC, mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Để chấn chỉnh tốt hơn thái độ, tác phong làm việc của cán bộ công chức, viên chức, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chấm điểm CCHC với các sở, ngành, quận, huyện. Mặc dù là năm đầu thực hiện nhưng kết quả Chỉ số CCHC 2016 cũng phản ánh tương đối khách quan, trung thực kết quả thực tế của các đơn vị, địa phương. Theo đó, chỉ số CCHC của Sở Tài chính cao nhất trong khối 22 sở, cơ quan ngang sở; xếp nhóm cuối là Sở Ngoại vụ, Thanh tra thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, xếp cuối là Ban Dân tộc thành phố. Trong 30 đơn vị quận, huyện, thị xã, quận Long Biên đứng đầu chỉ số CCHC, huyện Phú Xuyên xếp cuối. Đáng lưu ý, các chỉ số thành phần đạt được kết quả thấp là các nội dung về tinh giản biên chế, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt, giải quyết hồ sơ hành chính cấp độ 3. Đây là cơ sở để các ngành, các địa phương nhìn nhận lại công tác CCHC, từ đó điều chỉnh, nâng cao chất lượng CCHC.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng cho biết, trên cơ sở rút kinh nghiệm trong việc triển khai xác định Chỉ số CCHC 2016, Hà Nội sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí như sẽ đánh giá, chấm điểm thêm các đối tượng là trưởng, phó phòng; chủ tịch, phó chủ tịch cấp xã và đặc biệt là đội ngũ công chức thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với công dân, tổ chức từ thành phố tới cơ sở. Nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác CCHC, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện hằng tháng tổ chức các đoàn kiểm tra công vụ đột xuất để phát hiện sai sót, xử lý ngay các cán bộ làm chưa tốt, yêu cầu thay thế lãnh đạo các đơn vị nếu để tình trạng này kéo dài. Hy vọng rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự chuyển biến trong tư duy hành động của cán bộ công chức, viên chức, nền hành chính của Thủ đô thực sự là nền hành chính phục vụ, vì dân.

KHÁNH AN