leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV quận Ba Đình học chính trị.

Trong 12 ngày lực lượng DQTV của quận Ba Đình sẽ được trang bị các nội dung: Đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tình hình kinh tế, xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài huấn luyện các nội dung theo chuyên ngành, cán bộ, chiến sĩ DQTV còn được huấn luyện Điều lệnh đội ngũ; bắn súng tiểu liên AK bài 1, cách phòng tránh vũ khí công nghệ cao, kỹ thuật cấp cứu….

Tin, ảnh: DUY HỒNG