Tấm gương tiết kiệm của CCB Nguyễn Văn Dĩnh

go top