leftcenterrightdel

Khai mạc kỳ thi sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý tại Hội đồng sát hạch số 1.

Việc sát hạch nhằm đánh giá năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng xử lý tình huống trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức theo khung năng lực vị trí việc làm; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, hoặc bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cho phù hợp với năng lực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở.

Đây là một cách làm mới của UBND quận Long Biên để thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chương trình 02-Ctr/QU ngày 15-10-2015 của Quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015-2020” và Kế hoạch số 124/KH-QU ngày 31-1-2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về thực hiện đề án “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” năm 2018.

Qua theo dõi nhận thấy, Quận ủy Long Biên đã tích cực chỉ đạo cơ quan chức năng và các quận chuẩn bị chu đáo kế hoạch, quy chế và hiệp đồng chặt chẽ. Các cán bộ tham gia sát hạch đều tích cực chuẩn bị và có tâm thế tốt, quyết tâm đạt kết quả cao.

Tin, ảnh: MINH ANH