Các ý kiến tại hội nghị đã thảo luận về việc nghiên cứu, triển khai một số chương trình, đề án mới, như: Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đề án đánh giá cán bộ, công viên chức, lao động hợp đồng theo tháng, Đề án về thực trạng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố,...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị cần bám sát Kế hoạch công tác năm 2019 của BCĐ.  Đồng thời, cần làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm thực hiện chỉ tiêu đến năm 2021 tại Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Coi trọng cải cách thủ tục trong nội bộ cơ quan hành chính thành phố theo tinh thần “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc) và cải cách công tác quản lý điều hành theo tinh thần “một việc-một đầu mối xuyên suốt”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu, thí điểm, triển khai thực hiện một số đề án, mô hình mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ