Đặc biệt, có 8/22 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,62%, là mức cao nhất trong 10 năm qua. Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2020, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra, thành phố chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác và triển khai ngay từ những ngày đầu năm.

Năm 2020, TP Hà Nội thực hiện chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Đây là năm có những sự kiện lớn, quan trọng, như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1.010 năm Thăng Long-Hà Nội và là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành phố cũng đã đặt ra 25 chỉ tiêu phải thực hiện trong năm 2020. Chính vì vậy, UBND thành phố đã sớm xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. 

Ngay từ tháng 12-2019, TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020. Cụ thể, thành phố đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển bền vững, cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển mạnh kinh tế tri thức, các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, có hàm lượng trí tuệ, hàm lượng công nghệ mang lại giá trị gia tăng cao; tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư để phát triển hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường quản lý đất đai, đô thị, quản lý tài nguyên, cải thiện chất lượng môi trường, bảo đảm an ninh nguồn nước và cấp nước sạch cho người dân; đẩy mạnh các dự án xử lý rác thải, chất thải rắn, nước thải, xử lý ô nhiễm sông, hồ và không khí; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Cùng với đó, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. UBND thành phố cũng giao 136 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho 29 đầu mối sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Với tinh thần quyết tâm thi đua phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020, UBND TP Hà Nội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kế hoạch 5 năm 2016-2020.

MẠNH LONG